Stanovy klubu

STANOVY SLOVENSKÉHO klubu priateľov a chovateľov psov plemena

CHOW-CHOW

 

  1. NÁZOV, SÍDLO PÔSOBNOSŤ

1.1 NÁZOV: Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena chow-chow

1.2.  SÍDLO: Okružná 5, Veľký Ďur – Rohožnica 935 34

1.3.  PÔSOBNOSŤ územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW právo viesť plemennú  knihu pre plemeno CHOW-CHOW, alebo môže vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu poveriť určitú  kynologickú organizáciu.

1.4.  FUNKCIONÁRI SLOVENSKÉHO KLUBU priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW:

Prezident a  štatutár klubu oprávnený konať v mene klubu:  Bc. Marek Slebodník

Pokladník – tajomník  a štatutár klubu oprávnený konať v mene klubu: Viera Buranová

Člen prezídia:

Člen prezídia: Bc. Soňa Slebodníková

  1. CIELE A POSLANIE KLUBU

2.1. Starať sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov, najmä plemena CHOW-CHOW

2.2. Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu vôbec

2.3. Presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom a organizáciám pôsobiacich na príslušnom  území.

2.4. Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií, výstav najmä pre plemeno CHOW-CHOW, odborný výcvik psov a zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho  druhu a stupňa.

2.5. Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena chow-chow môže organizovať v kalendárnom roku 2 výstavy s udeľovaním CAC z toho na jednej sa môže udeliť titul klubový víťaz. Príspevky na usporiadanie výstav vo forme štartovného budú využité na pokrytie výdavkov s usporiadaním výstav. 

2.6. Pre dosiahnutie cieľov a poslania spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi SKJ a medzinárodnými a zahraničnými  organizáciami zastrešujúcimi plemeno CHOW-CHOW.

  1. ČLENSTVO

3.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v klube. Za riadneho člena prijíma členská schôdza.

3.2. Členstvo v klube môže byť riadne a čestné.

 

3.3. RIADNE ČLENSTVO

3.3.1. Riadnymi členmi sú tí členovia Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW, ktorí sa nimi stali do 29. 4. 2012.

3.3.2. Riadnym členom sa od 29. 4. 2012 môže stať každá osoba za nasledovných podmienok:

-          Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí  usporiadanom Slovenským klubom priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW

-          Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW

-          Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

-          Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške 20,- Eur

-           Riadni členovia -  rodinný príslušníci alebo členovia, ktorý nie sú majiteľmi ani chovateľmi psa platia ročne príspevok vo výške 10,- Eur

-          Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, prípadne hneď po prijatí za riadneho člena.

-        Nový členovia platia registračný poplatok 15,- EUR

-        V prípade, že riadny člen nezaplatí členský príspevok včas, je povinný zaplatiť registračný poplatok ako nový člen.

-        Registračný poplatok riadneho člena, ktorý nezaplatil včas ročný členský príspevok môže byť odpustený po schválení členmi klubu na členskej a výročnej členskej schôdzi.

 

3.4. ČESTNÉ ČLENSTVO

3.4.1. Členská schôdza a Výročná členská schôdza  klubu môžu tých členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za  čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

 

3.5. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ

3.5.1. Dobrovoľným písomným odhlásením

3.5.2. Nezaplatením členského príspevku do 31. januára bežného roka.

3.5.3. Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje prezídium klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu,  ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.

3.5.4. Úmrtím

  1. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KLUBU

4.1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV

1. Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu

2. Predkladať návrhy v odborných otázkach

3. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

4. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

6. Zastupovať a byť zastupovaný na základe splnomocnenia, pri hlasovaní na členskej schôdzi a v prospech klubu. Každý člen môže zastupovať len jedného ďalšieho člena.

 

4.2. POVINNOSTI ČLENOV

1. Včas zaplatiť členský príspevok

2. Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie

3. Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu i a strešnej kynologickej organizácie

4. V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu.

  1. ORGÁNY KLUBU

1. Výročná členská schôdza klubu

2. Členská schôdza klubu

3. Prezídium klubu

4. Dozorná rada

 

 5.1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

1. Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za tri roky a je tvorená všetkými členmi Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW. Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s presným  programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada  aspoň 30% členov klubu alebo o zvolaní rozhodne vyšší orgán zväzu.

2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas  rokovania výročnej členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných  členov.

3. Hlasovacie právo majú riadni a čestní členovia klubu.

4. Výročnú členskú schôdzu riadi prezident, prípadne manažér klubu.

5. Výročná členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu.

6. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

A) Prerokovávať a schvaľovať výročnú správu prezídia klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa  plánu činnosti a rozpočtu.

B) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.

C) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

D) Schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

E) Voliť  5 členné  prezídium a 3 člennú dozornú radu.

F) Prijímať riadnych členov klubu

G) Uznášať sa o zániku klubu 

 

5.2. ČLENSKÁ SCHÔDZA

1. Členskú zvoláva prezídium podľa potreby členov, alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% členov klubu a je tvorená všetkými členmi Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW.

2. Členská schôdza rozhoduje o prijatí za riadnych členov klubu, a o vylúčení z klubu.

3. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7  dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania  členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

4. Hlasovacie právo majú  riadni a čestní členovia klubu.

5. Členskú schôdzu riadi prezident, prípadne manažér  klubu.

6. Členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu členov klubu.

7. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.

8. Členská schôdza má vo svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadne ich zmeny a doplnky.

9.Vo vybraných prípadoch sa môžu určité otázky týkajúce sa klubu, o ktorých by bolo rozhodované počas členskej schôdze riešiť formou referenda elektronickou poštou. Pred uskutočnením referenda elektronickou poštou, je zúčastnený povinný vopred určiť mailovú adresu z ktorej bude hlasovať.

10. Členská schôdza má vo svojej kompetencii právo doplňujúcich volieb do orgánov klubu.

 

5.3. PREZÍDIUM KLUBU

1. Štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia sú prezident, manažér  pokladník, ktorí konajú v mene združenia samostatne za svoje oblasti. Podpisové právo majú všetci štatutárni zástupcovia, vždy najmenej dvaja spoločne.

Prezídium klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je  päť členné, v zložení: prezident,  manažér, pokladník a členovia prezídia, ktorí môžu byť poverení vykonávaním určitej konkrétnej funkcie.

2. Prezídium klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x do roka. Schôdze zvoláva prezident a manažér najmenej 7  dní vopred s uvedením programu rokovania. Prezídium je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho  členov. V prípade rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.

3. Neodkladné veci môže vybaviť prezident, manažér. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť prezídium klubu.

4. Do pôsobnosti prezídia patrí:

A) Uskutočňovať poslanie klubu.

B) Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi.

C) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze.

D) Pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu.

E) Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet.

F) Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.

G) Navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov.

H) Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.

CH) Pripravovať návrh plánu činnosti.

 

5.4. DOZORNÁ RADA

1. DOZORNÁ RADA je 3 členná a je volená na výročnej členskej schôdzi.

2. Predseda dozornej rady je zvolený z členov dozornej rady

3. Právomoci dozornej rady:

A) Kontrolovať hospodárenie klubu

B) Kontrolovať finančný a fyzický majetok klubu

C) Podávať členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi  návrhy na odvolanie členov prezídia

  1. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

6.1. Prezídium klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny a eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto  hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušnému orgánu zväzu.

6.2. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je prezídium klubu. Proti rozhodnutiu prezídia sa člen môže odvolať na členskú  schôdzu.

6.3.   Ak sa radový člen Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow dopustí hrubého porušenia chovateľského poriadku alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim chovateľskej etike Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow, môže prezídium klubu navrhnúť členskej schôdzi Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow pozastavenie chovateľskej činnosti na dobu dvoch rokov.

6.4.  Ak sa tých priestupkov dopustí niektorý člen orgánov  Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow, je postih 3 roky. A ak sa ich dopustí prezident a manažér Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow je postih 4 roky.

6.5.  Ak sa dokáže po dôkladnom prešetrení, že sa člen Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow dopustil vedome podvodu voči členskej základni alebo jednotlivému členovi spôsobil ujmu, či už finančnú alebo morálnu z dôvodu nedodržania chovateľského a zápisného poriadku, výbor Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow podá po odsúhlasení členskou schôdzou Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow návrh na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice a na vylúčenie z Klubu priateľov a chovateľov psov plemena Chow-Chow.

6.6.  Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez preukazu o pôvode a predaj šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami.

6.7.  Za hrubé porušenie členskej disciplíny sa považuje krytie nepapierových súk s krycím psom.

  1. HOSPODÁRENIE KLUBU

7.1. Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj združenia.

Príjmy združenia tvoria členské príspevky, štartovné poplatky, dary, dotácie granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia.

7.2.  Hospodárenie a účtovanie združenia sa riadi v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

  1. ZÁNIK KLUBU

8.1.   Klub zaniká:

- rozhodnutím výročnej členskej schôdze alebo mimoriadnej výročnej členskej schôdze o zániku klubu a to 3/5-novou väčšinou členov klubu.

- právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení.

8.2.   V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu prezidenta klubu, alebo prezídia klubu na zánik klubu, nepodarí zvolať  členov na výročnú členskú schôdzu  alebo mimoriadnu výročnú členskú schôdzu klubu tak, aby bolo uznášania schopné pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zániku klubu  oprávnený rozhodnúť prezídium klubu.

8.3.   V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením, vykoná sa likvidácia majetku klubu podľa všeobecne platných právnych predpisov.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

9.1. Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy SKJ, UKK, chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok, interné smernice klubu.

9.2.  Tieto novelizované Stanovy Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW platia od 27.04.2013